Záhrada

Jednotlivé zložky projektu, ktoré pre Vás pripravíme:

1. Zameranie a fotodokumentácia

Zameranie existujúcej situácie pozemku zakreslenej do zrozumiteľnej mierky a jej fotodokumentácia. Jednoduché výškopisné a polohopisné zameranie si zabezpečíme sami. V prípade zložitejších geodetických pozemkov si zabezpečíme externého profesionálneho geodeta. V tejto fáze na Vašom pozemku zistíme typ a kvalitu zeminy.

2. Inšpirácie

Potom, keď nám pribížite svoje priania a predstavy zareagujeme inšpiráciami, s ktorými sa pomocou štýlu, farieb, tvarov a pocitov pokúsime čím najviac vystihnúť cestu k vytvoreniu štúdie podľa Vašich predstáv.

3. Štúdia

Na konzultáciu vypracujeme niekoľko štúdií navrhovaných riešení pomocou ktorých sa dohovoríme na základnej koncepcii hmôt, plôch a funkčno-prevádzkového rozvrhnutia záhrady.

4. Vizualizácie

Náročnejšie priestorové riešenie záhrady je lepšie nakresliť, či už v podobe skíc, alebo v 3D vizualizácií. Pre ešte lepšiu predstavu Vám môžeme vypracovať prehliadku v podobe kompletnej prechádzky Vašou novou záhradou.

5. Osadzovací plán

V osadzovacom pláne sa nachádza presná špecifikácia rastlinného materiálu s počtami jednotlivých druhov a ich umiestnenia na záhrade. Dbáme na to, aby Vaša záhrada po celý rok “žila” a tým vás ani na chvíľu neprestala tešiť.

6. Vytyčovací plán a technické detaily

Pre realizáciu návrhu a jasnú špecifikáciu projektovaných prvkov na mieru vo Vašej novej záhrade je potrebné pripraviť presne spracované podklady s rozmermi a technológiou výroby. Jedine tak môžeme nájsť spoľahlivého a seriózneho dodávateľa daných prvkov.

7. Textová časť

V textovej časti sa nachádza celkový popis projektu, výkaz výmer, špecifikácia rastlinného materiálu, ako i všetky dôležité informácie ohľadom zakladania Vašej novej záhrady.

8. Realizácia

Náš ateliér robí kompletné realizácie diel záhradnej architektúry. Spolupracujeme so stavebnými a inštalatérskymi firmami pri realizácií závlahového systému či stavby kúpacích jazierok. Zaistíme terénne úpravy a stavebné práce. Vždy pred realizáciou prebehne konzultácia ohľadom vytvorenia harmonogramu  prác a rozpočtu.

Augarden