Krajinná architektúra

Poskytujeme kompletnú projektovú činnosť v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry pre všetky stupne projektovej dokumentácie (DÚR, DSP, DRS). Taktiež poskytujeme realizácie a údržby v oblasti súkromných záhrad, odborné poradenstvo a autorský dozor pri realizácií diela, ako aj dendrologické prieskumy a analýzy.

Projekt sadových úprav obsahuje:

  • krajinársku štúdiu
  • krajinno-architektonické riešenie
  • vizualizácie (pohľady, perspektívy)
  • osadzovací výkres so zoznamom rastlín
  • vytyčovací výkres stavebných a vegetačných prvkov
  • technické detaily, rezy, rezopohľady
  • výkaz výmer materiálov
  • plán starostlivosti o vegetačné prvky
  • plán kvitnutia
  • sprievodnú a technickú správu

Činnosti:

verejné priestory
poloverejné priestory
školské areály a areály materských škôl
areály priemyselných parkov
strešné záhrady
inventarizácia zelene
dendrologické posudky pre účely výrubového konania
projekty náhradnej výsadby
konzultačné činnosti
autorský dozor

Prieskumy a analýzy

Dendrologické prieskumy – určenie sadovníckej hodnoty a špecifikácia náhradnej výsadby drevín pri potrebe žiadosti o výrub (podľa zákona č.543/2002 Z.z., §47 v znení neskorších predpisov o ochrane prírody a krajiny).

Inventarizácia a pasportizácia zelene – technicko-prevádzková dokumentácia pre výkon správy zelene je základným podkladom pre projekt údržby zelene. Obsahuje skladbu a množstvo vegetačných prvkov v rámci objektu zelene. Skladá sa z mapovej časti (priestorová lokalizácia vegetačných a technických prvkov) a dátovej časti (kvalitatívne údaje o vegetačných a technických prvkoch a vlastností priestorových jednotiek).

Projekt údržby – prevádzková dokumentácia obsahujúca skladbu technológií údržby pre jednotlivé vegetačné prvky a údaje o zastúpení vegetačných a technických prvkov na jednotlivých základných plochách. Projekt údržby špecifikuje nákladnosť starostlivosti pre jednotlivé plochy zelene.

Odborné poradenstvo v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry

z nášho portfólia

Petržalka city - lokalita A, 2. etapa

Bratislava – Petržalka

krajinno-architektonická štúdia, projekt na vydanie stavebného povolenia, realizačný projekt

Amfiteáter na vrchu Roh - Lubina

Lubina

štúdia, projekt na vydanie stavebného povolenia, inventarizácia drevín, náhradná výsadba

Areál materskej školy Bazovského

Bratislava – Dúbravka

štúdia, inventarizácia

Rozšírenie skladových, prevádzkových a administratívnych priestorov, Báč

Báč

projekt na vydanie stavebného povolenia, inventarizácia, náhradná výsadba

Augarden